Hotel Opera Plaza

FREDERIC SHOPEN 29000VarnaBulgarien
Hotel